Thong Giai Dac Biet Thang Ba bộ phận soạn thảo các chính sách hỗ trợ cho quỹ cung cấp nhà đất, và các công ty bị dịch bệnh có thể đòi hỏi hoãn lại

Theo trang web của Bộ xây dựng nhà đất và khu vực đô thị phát triển vào tháng đôi, Bộ xây dựng nhà đất và khu vực đô thị, Bộ Tài chính và Ngân hàng Nhân dân Trung Quốc gần đây đã thông báo về việc thực hiện các chính s ách hỗ trợ trợ cho quỹ cung cấp nhà đất. Thông báo cho thấy các công ty bị ảnh hưởng bởi COVID-19 có thể xin hoãn lại tiền quỹ cung cấp nhà theo quy định và trả tiền sau khi hết hạn. Trong thời gian nàyThong Giai Dac Biet Thang, những người làm thuê trả tiền và ký gửi thường sẽ rút tiền và xin vay quỹ cung cấp nhà đất, mà không bị ảnh hưởng bởi chi phí hoãn. Nếu những ủy viên bị ảnh hưởng bởi COVID-19 không thể trả thường xuyên cho khoản vay quỹ cung cấp nhà đất, họ không được coi là quá hạn và không được gửi tới bộ phận điều tra tín dụng như là báo cáo hạn chế. Theo mức giá thuê địa phương và mức thuê nhà hợp lý, mọi địa điểm có thể tăng số tiền rút tiền quỹ cung cấp nhà đất, hỗ trợ các nhà đầu tư rút tiền theo yêu cầu, và đáp ứng tốt hơn nhu cầu thực sự của các nhà đầu tư trả tiền thuê. Description


Tin Tức

Tin Liên Quan